loader image

Στήριξη Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων

Μέριμνα - Το Έργο μας

Η Μέριμνα από το 2016, συμμετέχει ενεργά στη στήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, έχει υλοποιήσει προγράμματα που αφορούν στην ενδυνάμωση των εργαζομένων σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, μέσω επιμόρφωσης και κλινικής εποπτείας, και στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ευάλωτους ασυνόδευτους ανήλικους που διέμεναν σε μεταβατικά κέντρα φιλοξενίας πριν την μετεγκατάστασή τους (relocation transit hubs).

Επιπλέον, η Μέριμνα συμμετέχει και σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα.

Η Μέριμνα από το 2016 σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ενδυνάμωσης εργαζομένων με ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και οργανώσεις. Πιο συγκεκριμένα, το 2016, σε συνεργασία με τις οργανώσεις Faros, Βαβέλ και Sοlidarity Now, υλοποίησε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης για 50 εργαζόμενους με παιδιά και οικογένειες προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα, με χρηματοδότηση από το EPIM. Στη συνέχεια, το διάστημα 2017-2021, σε συνεργασία με τη UNICEF, το ΕΚΚΑ, τον ΔΟΜ, και το ΕΚΠΑ, υλοποίησε 7 προγράμματα επιμόρφωσης και κλινικής εποπτείας για εργαζόμενους σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Θήβα, νησιά του Αιγαίου, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη κα.).

Η κλινική εποπτεία απευθυνόταν σε περίπου 100 επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων (συντονιστές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νομικούς, εκπαιδευτικούς, φροντιστές), οι οποίοι εργάζονταν σε ξενοδοχεία της βορείου Ελλάδας που φιλοξενούσαν ασυνόδευτους εφήβους.

Η εκπαίδευση απευθυνόταν επίσης σε επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων και αφορούσε σε θέματα λειτουργίας των δομών φιλοξενίας, στις βασικές αρχές για την αποτελεσματική στήριξη ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων, στη διαχείριση των απωλειών τους και των δυσκολιών που βιώνουν λόγω της παρατεταμένης «μετέωρης» κατάστασης στην οποία βρίσκονται, καθώς ατενίζουν ένα αβέβαιο μέλλον.

Επίσης, κατόπιν εκτίμησης των αναγκών των εργαζομένων στο πεδίο (Έκθεση Μέριμνας, Δεκέμβριος 2018), αναδείχθηκαν τρία σημαντικά ζητήματα, στα οποία οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την ανάγκη για περαιτέρω γνώση και υποστήριξη: (1) διαχείριση συγκρούσεων και βίας, (2) στήριξη εφήβων που αυτοτραυματίζονται και (3) διαχείριση του εργασιακού στρες. Αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για κάθε μια από τις προαναφερόμενες θεματικές, το οποίο αξιολογήθηκε στη συνέχεια μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων.  Το αποτέλεσμα αυτού του έργου ήταν η έκδοση 3 εγχειριδίων στα ελληνικά και στα αγγλικά. Μέχρι τα τέλη του 2021, η Μέριμνα έχει εκπαιδεύσει, στις θεματικές αυτές, περίπου 2.000 εργαζόμενους σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών σε όλη την Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει βρει πολύ θετική ανταπόκριση στους συντονιστές δομών φιλοξενίας, στους εργαζόμενους και στην ευρύτερη κοινότητα που υποστηρίζει ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες. Η Μέριμνα, έχει κληθεί και από άλλους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, να παρέχει εκπαίδευση στις παραπάνω θεματικές.

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Στήριξης στο Πένθος της Μέριμνας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, παρέχουν δωρεάν ψυχολογική στήριξη σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες που έχουν βιώσει απώλεια.

Παράλληλα, από το Δεκέμβρη του 2020 μέχρι και το τέλος του 2021, χάρη στους συνεργάτες παιδοψυχιάτρους και ψυχολόγους της, η Μέριμνα συνέβαλε στη στήριξη ασυνόδευτων εφήβων με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, οι οποίοι  διέμεναν σε κέντρα μετεγκατάστασης (relocation transit hubs). To συγκεκριμένο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη UNICEF και το ΔΟΜ, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Μέριμνα συμμετέχει ως βασικός εταίρος σε ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο: «Ψυχοκοινωνική στήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται σε δομές μακροχρόνιας διαβίωσης». Βασικός σκοπός του ερευνητικού έργου, που υιοθετεί μεικτή μεθοδολογία, είναι να διερευνήσει σε βάθος τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και ψυχικής υγείας που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανήλικους που διαμένουν σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας στην Ελλάδα. Επιμέρους στόχοι του ερευνητικού προγράμματος είναι (1) να χαρτογραφήσει τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και ψυχικής υγείας, οι οποίες παρέχονται σε ασυνόδευτους ανήλικους που φιλοξενούνται σε δομές μακροχρόνιας διαβίωσης, (2) να προσδιορίσει τις αντιλαμβανόμενες ανάγκες, στρεσογόνες εμπειρίες και τα ψυχικά τους αποθέματα και των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε  από τους εργαζόμενους σε δομές φιλοξενίας, τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας Κέντρων Ψυχικής Υγείας και τους ίδιους τους ανήλικους, (3) να διατυπώσει ένα ερμηνευτικό μοντέλο που αναδεικνύει τις διεργασίες που σχετίζονται τη “Limbo” συνθήκη που βιώνουν οι ασυνόδευτοι έφηβοι, και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που τους παρέχονται και (4) να διατυπώσει ένα σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας για ασυνόδευτους ανήλικους στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό την επιστημονική ευθύνη της Δανάης Παπαδάτου, με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ. Ξεκίνησε το Δεκέμβρη του 2019 και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβρη του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα θα βρείτε στο https://uasc4psych.eu/?lang=el