loader image

Ιδιωτικό Απόρρητο

Ιδιωτικό Απόρρητο

Η Μέριμνα παρέχει ψυχολογική στήριξη σε παιδιά που θρηνούν την απώλεια οικείου προσώπου και ιατρονοσηλευτική και ψυχοκοινωνική φροντίδα σε όσα πάσχουν από μία απειλητική για τη ζωή ασθένεια, στηρίζοντας παράλληλα και τα μέλη των οικογενειών τους. Παράλληλα, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη σε θέματα που αφορούν τη σοβαρή αρρώστια, το θάνατο και το πένθος στη ζωή παιδιών και εφήβων. Ως επιστημονικός φορέας, η Μέριμνα αναγνωρίζει πως κάποια παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα όταν πάσχουν από μία σοβαρή αρρώστια, όταν πενθούν το θάνατο αγαπημένου τους προσώπου ή όταν βιώνουν μία τραυματική απώλεια.

Λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον κάθε παιδιού, δεσμεύεται να προασπίζεται την προστασία των παιδιών και εφήβων που δέχονται τις υπηρεσίες της και αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα συνεργάζεσθε ή επικοινωνείτε μαζί μας (όπως, ενδιαφερόμενοι, παιδιά και έφηβοι που χρήζουν συμβουλευτικής στήριξης στο πένθος, γονείς, συγγενείς και οικείο περιβάλλον παιδιών και εφήβων, επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικοί, συνεργάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι, επισκέπτες ιστοσελίδων ή γενικά συνεργαζόμενοι τρίτοι με τον Οργανισμό μας).

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Στα προσωπικά δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Α.Δ.Τ., φυσικές & ηλεκτρονικές διευθύνσεις (emails), αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων, στοιχεία παραληπτών μηνυμάτων SMS/MMS, στοιχεία τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών – υπολογιστή – smartphone – tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεων σας (log files, cookies, κλπ.) και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, αλλά και κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της σύννομης δραστηριότητάς μας είναι ενδεικτικά:

• Δεδομένα απαραίτητα για την παροχή των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών, όπως: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, ιδιότητα ενδιαφερομένου, στοιχεία περιστατικών, ημερομηνίες, στοιχεία παιδιών-γονέων-συγγενών, ιστορικό ασθενείας, κ.λπ.
• Δεδομένα απαραίτητα για την παροχή Ανακουφιστικής Φροντίδας, όπως: στοιχεία ενδιαφερομένων, ασθενών, στοιχεία οικογενειακού, ιατρονοσηλευτικού και ψυχοκοινωνικού ιστορικού.
• Δεδομένα απαραίτητα για την πώληση προϊόντων μέσω του e-shop μας, την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων.
• Δεδομένα για την καταχώρηση των συνεργατών μας για τις συναλλαγές και την επικοινωνία μαζί τους, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail.
• Δεδομένα που συλλέγονται ηλεκτρονικά, όπως IP address, browser, device type, ή στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, κ.λπ. μέσω της πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.merimna.org.gr είτε για απλή ενημέρωση, είτε όταν μας στηρίζετε μέσω Δωρεών ή Οικονομικής βοήθειας ή βοηθάτε εθελοντικά την ΜΕΡΙΜΝΑ.
• Δεδομένα εργαζόμενων (όπως απαιτούνται από εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία).
• Δεδομένα ατομικών εταιρειών προμηθευτών και πελατών για την εκτέλεση των συναλλαγών μαζί τους.
• Δεδομένα απαραίτητα για την εσωτερική λειτουργία του οργανισμού, την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς.

3. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η ΜΕΡΙΜΝΑ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας, στα πλαίσια της μεταξύ μας σχέσης ή εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, ήτοι:

• Στο πλαίσιο των παρακάτω Συμβουλευτικών της Υπηρεσιών, για την καταγραφή αιτημάτων, τη διερεύνηση και εκτίμηση περιστατικών και ιστορικών, θεραπευτικό σχεδιασμό, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, παροχή συμβουλών και εκπαίδευσης και αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών.
o διαγνωστική εκτίμηση του θρήνου και των περιπλοκών αυτού,
o στήριξη ή/και ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων,
o συμβουλευτική γονιών που πενθούν ή βιώνουν μια απειλητική για τη ζωή αρρώστια,
o συμβουλευτική επαγγελματιών ψυχικής υγείας, καθώς και εκπαιδευτικών που έχουν στην τάξη τους ένα παιδί που νοσεί ή πενθεί.
o ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης, στο πλαίσιο μικρών ή μεγάλων κοινοτήτων
o λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
o συμβουλευτική εποπτεία ατόμων ή ομάδων επαγγελματιών υγείας και παιδείας, που φροντίζουν το άρρωστο παιδί ή το παιδί που θρηνεί και ομάδες εθελοντών που στηρίζουν οικογένειες στην αρρώστια και το θάνατο.

• Στο πλαίσιο των υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας, για την καταγραφή και αρχική αξιολόγηση νέων περιστατικών, την αξιολόγηση των οργανικών αναγκών του παιδιού και των ψυχοκοινωνικών αναγκών παιδιού, γονέων και συγγενών, παροχή άλλων υπηρεσιών και αξιολόγηση της παροχής του συνόλου των υπηρεσιών.

• Για πωλήσεις βιβλίων και προωθητικές ενέργειες προς χορηγούς …

• Για την υποστήριξη/πληροφόρησή σας μέσω εκδηλώσεων και σεμιναρίων.

• Για την διαχείριση και την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων και τη βελτίωση της εμπειρίας σας και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με τις υπηρεσίες μας.

• Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου, προμήθειες και στατιστική – ερευνητική ανάλυση.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγμή τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του κάθε email που λαμβάνετε από μας ή μέσω άλλης επικοινωνίας μαζί μας.

4. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας

Η ΜΕΡΙΜΝΑ εφαρμόζει τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Η ΜΕΡΙΜΝΑ προστατεύει και διασφαλίζει τα Δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στον ΓΚΠΔ και στην Ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που εκτελεί και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η ΜΕΡΙΜΝΑ.

5. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων

Η ΜΕΡΙΜΝΑ συλλέγει προσωπικά δεδομένα με την συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε με την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως:

• όταν καλείτε αριθμούς μας για εξυπηρέτηση, όταν μας στέλνετε email ή συμπληρώνετε αίτηση για πληροφόρηση.

• όταν κάνετε αιτήσεις και συμπληρώνετε έντυπα για παροχή των υπηρεσιών μας μέσω του Συμβουλευτικού μας Κέντρου και της Ανακουφιστικής μας Φροντίδας (αιτήσεις, ιστορικά, ερωτηματολόγια, κλ.π.).

• όταν κάνετε αιτήσεις για εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

• όταν αγοράζετε προϊόντα μας μέσω του e-shop μας ή συνεργάζεστε μαζί μας με οποιοδήποτε τρόπο.

• όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή άλλου εγγράφου.

• όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδες μας μέσω των οποίων συλλέγουμε, μέσω cookies, τις απαραίτητες πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) ή επισκέπτεστε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΡΙΜΝΑ (fb, youtube).

Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή με επικοινωνία μαζί μας.

6. Τα Δικαιώματά σας

Η ΜΕΡΙΜΝΑ θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για την υλοποίηση των Υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

Η ΜΕΡΙΜΝΑ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους της κάθε υπηρεσίας, αλλά και τη γενικότερη φορολογική και λοιπή νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα διαγράφει. Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποια δεδομένα σας έχουμε συλλέξει και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι σύννομη, ή ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπληρώνοντας το έντυπο καταγγελίας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή Καταγγελίας.

7. Πολιτική Cookies

Σε συμμόρφωση και με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ, οι ιστοσελίδες μας (www.merimna.org.gr), καθώς και όλες οι ιστοσελίδες των προϊόντων και προωθητικών ενεργειών μας) χρησιμοποιούν “cookies”. Τα cookies είναι διαδικτυακά «εργαλεία» συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από ιστοσελίδες τρίτων φορέων ή από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των Πελατών μας.

Με τη χρήση των δικών μας ιστοσελίδων, συμφωνείτε (opt-in) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από μηχανές αναζήτησης ή κοινωνικά δίκτυα, όπως π.χ. Google Analytics, Facebook social plug-ins, Google+ κλπ και τα οποία διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι.

Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter κλπ. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της ΜΕΡΙΜΝΑ, μπορείτε να εξαιρεθείτε προβαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή, όπως αυτή παρέχεται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα allaboutcookies.com.

Παρότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

8. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους

Η ΜΕΡΙΜΝΑ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται από την Νομοθεσία και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε τις σχετικές μας δραστηριότητες, καθώς και μετά από αίτησή σας για προσωπικούς λόγους ή σχετική συναίνεσή σας.

Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι Δημόσιοι φορείς, όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία (για παράδειγμα αναφορικά με τους εργαζόμενούς μας), ή στο πλαίσιο παροχής των Υπηρεσιών μας (π.χ. αρχές, δημόσιοι οργανισμοί, κλπ.) ή χορηγοί.

Στην ΜΕΡΙΜΝΑ επιλέγουμε αξιόπιστους Συνεργάτες και θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς στα τρίτα μέρη στα οποία διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα επεξεργάζονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη και διεθνώς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

9. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

Στην ΜΕΡΙΜΝΑ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της Ιδιωτικότητας όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία όπου είναι εφικτό, όπως κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένους υπάλληλους, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικούς ελέγχους, συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας.

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς.

10. Προωθητικές ενέργειες

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει (βασικά στοιχεία επαφής όπως Όνομα, Τηλέφωνο, Δ/νση, email), ώστε να εκτελούμε, για την δική σας καλύτερη ενημέρωση / πληροφόρηση, προωθητικές ενέργειες (emails, sms, κάρτες εορτών, ενημερωτικά newsletters, κλπ).

Δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του προφίλ σας σε συνδυασμό με άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) για προωθητικές ενέργειες.

Αν επιθυμείτε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του email που λάβατε από εμάς.

11. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Οι ιστοσελίδες της ΜΕΡΙΜΝΑ ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά, εταιριών παροχής Συμβουλευτικών ή παρεμφερών υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουμε. Η ΜΕΡΙΜΝΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, καθώς μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τη δική μας.

13. Στοιχεία και διεύθυνση επικοινωνίας της ΜΕΡΙΜΝΑ A.E.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: administration@merimna.org.gr

DPO ΜΕΡΙΜΝΑ: Κάλλια Αρμαγανίδου
Διεύθυνση: Παπανικολή 2Α, 15232 Σίδερα Χαλανδρίου
Τηλέφωνο: 210 64.63.367

14. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή, των αλλαγών αυτών.