. . .
  • Παπανικολή 2α, Σίδερα Χαλανδρίου, Αθήνα | Φράγκων 13, Θεσσαλονίκη
  • Αθήνα:+30210-6463367 | Θεσσαλονίκη:+302310-510010

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Ιστοσελίδα Μέριμνας

Όταν επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα ή μας παρέχετε πληροφορίες μέσω αυτής, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Αποδέχεστε επίσης τους ειδικούς κανόνες ή όρους χρήσης που αναφέρονται σε συγκεκριμένες ενότητες της ιστοσελίδας. Για αυτόν τον λόγο παρακαλείσθε να ελέγχετε το περιεχόμενό της ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Σε περίπτωση που διαφωνείτε οφείλετε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.

Το Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Οι αλλαγές στην πολιτική δεν επηρεάζουν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί βάσει μιας παλαιότερης έκδοσης της παρούσας πολιτικής. Η παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην ιστοσελίδα http://merimna.org.gr   και όχι σε ηλεκτρονικές σελίδες άλλων οργανισμών με τους οποίους συνδεόμαστε ή συνδέονται αυτοί με εμάς. Επίσης, η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου αφορά στις online επαφές ανάμεσα στους χρήστες της ιστοσελίδας και της «ΜΕΡΙΜΝΑΣ».

Οι παρακάτω πληροφορίες  στοχεύουν να σας ενημερώσουν  για το τι είδους στοιχεία συλλέγουμε από την ιστοσελίδα μας και πώς χειριζόμαστε τις πληροφορίες, αφού τις συλλέξουμε, για το αν αποκαλύπτουμε αυτές τις πληροφορίες σε άλλους και ποιες επιλογές έχετε σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.

 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα | Newsletters| Mailing Lists

 

To Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  , για να πραγματοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον κοινωφελή της σκοπό, αποστέλλει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (Newsletters) ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την ενημέρωση των παραληπτών σχετικά με τη δραστηριότητα της, δηλαδή τις εκδηλώσεις, τις δράσεις, τα νέα και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει προς εκπλήρωση των σκοπών της. Τα συλλεγόμενα με την παρούσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το Σωματείο αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή των Newsletter.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους χρήσης του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Σωματείο  προβαίνει στην ασφαλή τήρηση αρχείου των συλλεγομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.. Το Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  δεν ανακοινώνει τα συλλεγόμενα δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες.

Αναλυτικά:

Εγγραφή στο Newsletter:

 

Συμπληρώνοντας το  ονοματεπώνυμο (προαιρετικά) και το email σας (υποχρεωτικά)  και πατώντας το κουμπί «εγγραφή» αυτομάτως συναινείτε στην εγγραφή σας στο Newsletter. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που εισάγετε ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικά), το email (υποχρεωτικά) σας και το τηλέφωνο σας (προαιρετικά) σε  οποιαδήποτε Google Form που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Σωματείου.

Το Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»   θα καταγράψει και θα χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση email σας με βάση τη συγκατάθεσή σας και με αποκλειστικό σκοπό να σας αποστέλει  το Newsletter, καθώς και περιοδικές ενημερώσεις για τις δράσεις του Σωματείου  και τους τρόπους υποστήριξης που μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε, εφόσον το επιθυμείτε. Η αποστολή του Newsletter δεν είναι προσωπική και εμπιστευτική αλληλογραφία, είναι μια ενημερωτική καμπάνια και το περιεχόμενό του μπορεί να διαβάζεται, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης του νόμου, από τον πάροχο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που θέλετε να διαγράψετε την εγγραφή σας στο Newsletter και στη σχετική mailing list ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση info@friendsofmerimna.gr για να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των συνδρομητών ή την αλλαγή των υπαρχόντων προσωπικών σας στοιχείων. Επίσης κάθε φορά που λαμβάνετε το Newsletter στο email σας, μπορείτε να επιλέξετε την εντολή «unsubscribe» και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας, ακολουθώντας τις σχετικές αναγραφόμενες οδηγίες.

 

 

Τρίτοι-αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Το Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών και  υποστηρικτών και δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, εκτός εάν προβλέπεται από τον νόμο ή ζητείται από τις αρμόδιες αρχές. Το  Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους καλύτερης επικοινωνίας, ενημέρωσης και για στατιστικούς σκοπούς. Δεν παρέχονται πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας σε μη συνδεδεμένες ή μη συνεργαζόμενες ομάδες.

Δεν παρέχονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα άτομα ή νομικά πρόσωπα, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι να τα αποκαλύψουμε σε κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς λόγω της σχέσης τους με νομική δίωξη, δικαστική κλήτευση, έρευνα ή παρόμοια διαδικασία.

 

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση τη σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από Το Σωματείο απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

 

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα εδώ παρεχόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

 

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν και εφόσον το Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  τα επεξεργάζεται με βάση τη συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά της. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά, όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης, όταν υφίσταται υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα προς το δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν το Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

 

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που ενδεχομένως επιδιώκει το Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

 

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε από το Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσει τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς στο Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)του Σωματείου  στο email: info@friendsofmerimna.gr  ή στο τηλέφωνο: 210 6842833.

 

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, το Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και αφενός μεν πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα και ο κίνδυνος να λάβουν χώρα περιστατικά τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, αφετέρου δε πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι για καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν υπάρχει εγγύηση ότι είναι 100% ασφαλής. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, το Σωματείο «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταβιβάζετε σε εμάς και αυτό το κάνετε με δική σας ευθύνη.

 

Επικοινωνία:

 

Για ερωτήσεις και γενικά για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, τα προσωπικά δεδομένα σας και την επεξεργασία τους, ή τις πρακτικές της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Σωματείου «Οι Φίλοι της Μέριμνας»  στο email: info@friendsofmerimna.gr ή στο τηλέφωνο: 210 6842833